Konstytucja

Konstytucja Szkoły Instruktorskiej “Iluminacja” (pobierz PDF)

Załącznik  nr  1  do  Uchwały  Komendy  Chorągwi  Stołecznej  ZHP  nr  52/III/2017  z  dnia  10  maja  2017  r. w sprawie nowelizacji Konstytucji Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja”

KONSTYTUCJA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP „ILUMINACJA”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Podstawy prawne utworzenia Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP „ILUMINACJA”, zwanej dalej Szkołą, określa Załącznik do Uchwały GK ZHP 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w  sprawie  dokumentów  dotyczących  pracy  z  kadrą  –  Kształcenie  Kadry  w  Związku Harcerstwa Polskiego.
2.Siedzibę  Szkoły  stanowi  siedziba  Komendy  Chorągwi  Stołecznej  ZHP,  tj.  ul.  Piaskowa  4,  01-067 Warszawa.

II CELE, ZADANIA I FORMY PRACY
3.Celem Szkoły jest:

 • wspieranie  rozwoju  i  prowadzenie  kształcenia  kadry  instruktorskiej  Chorągwi Stołecznej ZHP;
 • wspieranie Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP w kształceniu kadry i rozwoju myśli kształceniowej. 

4.Do głównych zadań Szkoły należy:

 • kształcenie   kadry   instruktorskiej   chorągwi,   w   szczególności:   instruktorów zdobywających  stopień  podharcmistrza,  kadry  kierowniczej  komend  hufców, hufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn, opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich; 
 • stwarzanie możliwości rozwoju kadry instruktorskiej chorągwi;
 • kształtowanie  polityki  kadrowej,  określonej  w  planie  rozwoju  chorągwi  –  we współpracy z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich oraz innymi zespołami;
 • tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie dorobku programowego, metodycznego i organizacyjnego harcerstwa, wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac Szkoły; 
 • kształtowanie wspólnoty instruktorskiej Chorągwi; 
 • tworzenie i realizowanie planu kształcenia Chorągwi;
 • wspieranie zespołów kadry kształcącej niższego szczebla;
 • ocenianie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej dla instruktorów z terenu działania Chorągwi;
 • współpraca z Centralną Szkołą Instruktorską ZHP, zwaną dalej CSI ZHP;
 • prowadzenie własnej dokumentacji.

5.Szkoła może realizować kształcenie, za które odpowiadają zespoły kadry kształcącej hufca, o ile przemawiają za tym potrzeby środowiska.
6.Szkoła prowadzi, w uzgodnieniu z CSI ZHP, kształcenie przewidziane do realizacji przez CSI ZHP.

III ZASADY DZIAŁANIA SZKOŁY
7.Szkoła prowadzi kształcenie na podstawie Planu Rozwoju Chorągwi i wynikających z niego Rocznych Planów Kształcenia Chorągwi.
8.Wstępne  sprawozdanie  z  realizacji  Planu  Kształcenia  oraz  Plan  Kształcenia  Chorągwi  na kolejny  rok  kalendarzowy  jest  opracowywany  przez  Komendę  Szkoły  i  przedstawiany Komendzie Chorągwi w październiku, jako projekt uchwały. 
9.Szkoła prowadzi dokumentację określoną w instrukcji Kształcenie kadry w ZHP, poszerzoną o: a.rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów; b.archiwum planów pracy realizowanych form; c.rejestr odznak kadry kształcącej Chorągwi.

IV KADRA SZKOŁY
10.Kadrę Szkoły stanowią:

 • Komendant i Komenda Szkoły;
 • instruktorzy Szkoły.

11. Kadra Szkoły dba o jakość kształcenia w Chorągwi.

V KOMENDANT SZKOŁY
12.Komendanta  Szkoły  mianuje  i  zwalnia  Komendant  Chorągwi  spośród  instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP posiadających złotą odznakę kadry kształcącej, zaliczoną służbę instruktorską, w trybie i terminach określonych w pkt 23 i 24.
13.Komendant Szkoły:

 • kieruje pracą Szkoły przy pomocy Komendy Szkoły;
 • określa zasady działania Komendy Szkoły;
 • powołuje i odwołuje instruktorów Szkoły;
 • reprezentuje Szkołę;
 • podlega  bezpośrednio  wyznaczonemu  przez  Komendanta  Chorągwi  członkowi Komendy Chorągwi bądź bezpośrednio Komendantowi.

VI KOMENDA SZKOŁY
14.Komendę  Szkoły,  w  składzie  minimum  3  instruktorów,  w  tym  przynajmniej  jednego zastępcę  Komendanta  Szkoły,  powołuje  i  odwołuje  Komendant  Chorągwi  na  wniosek Komendanta  Szkoły  spośród  instruktorów  Szkoły  instruktorskiej,  posiadających  minimum srebrną  odznakę  kadry  kształcącej  i  zaliczoną  służbę  instruktorską  za  poprzedni  rok harcerski. Komendant Chorągwi na wniosek Komendanta Szkoły dokonuje zmian w składzie Komendy Szkoły.
15.Pracą Komendy Szkoły kieruje Komendant Szkoły.
16.Komenda Szkoły:

 • przygotowuje  projekt  Planu  Kształcenia  Chorągwi,  czuwa  nad  jego  realizacją  oraz opracowuje sprawozdania z działalności Szkoły,
 • opracowuje projekty dokumentów, dotyczących kształcenia w Chorągwi,
 • konsultuje skład grona instruktorów Szkoły,
 • wykonuje zadania zlecone przez Komendanta Szkoły.

17.Członkowie  Komendy  Szkoły  realizują  swoje  zadania  na  podstawie  opisów  funkcji, przyjętych  w  formie  wzajemnej  umowy  pomiędzy  członkiem  Komendy  Szkoły, a Komendantem Szkoły.

VII INSTRUKTORZY SZKOŁY
18.Instruktorów   Szkoły   powołuje   i   odwołuje   Komendant   Szkoły,   po   konsultacji z Komendą Szkoły, na okres 1 roku, z grona instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP, którzy: a.wyrażają wolę współtworzenia wspólnoty kształceniowej Chorągwi; b.posiadają przynajmniej brązową odznakę kadry kształcącej; c.mają zaliczoną służbę instruktorską; d.byli   członkami   zespołu   organizującego   pozytywnie   ocenioną,   akredytowaną formę kształcenia  w  hufcu  lub  formę  kształcenia  albo  projekt  zawarty  w  Planie Kształcenia Chorągwi.
19.Fakt  powołania  i  odwołania instruktora Szkoły  podawany jest do  wiadomości w rozkazie Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP.
20.Co  najmniej  raz  w  roku  odbywa  się  zbiórka  kadry  Szkoły  –  forma  wymiany doświadczeń instruktorów Szkoły. Za zwołanie zbiórki kadry Szkoły odpowiada Komendant Szkoły. Jej termin ogłaszany jest w rozkazie Komendanta Chorągwi najpóźniej na 28 dni przed jej rozpoczęciem.
21.Co  drugi  rok  podczas  zbiórki  wyborczej  Szkoły  wybierany  jest  Komendant  Szkoły. Komendant wybierany jest spośród instruktorów Szkoły, którzy uzyskali pozytywną opinię Komendanta  Chorągwi.  Wyboru  Komendanta  Szkoły  dokonują  instruktorzy  Szkoły i szefowie zespołów kadry kształcącej, działających na terenie Chorągwi Stołecznej ZHP. 
22.Wybór  Komendanta  zostaje  potwierdzony  poprzez  mianowanie  rozkazem  Komendanta Chorągwi  na  funkcję  Komendanta  Szkoły.  Z  chwilą  mianowania  kończy  się  kadencja dotychczasowego Komendanta Szkoły.
23.W  przypadku  rezygnacji  albo  odwołania  Komendanta  Szkoły,  funkcję  tę  pełni  instruktor mianowany przez Komendanta Chorągwi, spełniający warunki określone w pkt.14. W takiej sytuacji  wyłonienie  Komendanta  Szkoły  w  trybie  opisanym  w  pkt.  23  następuje  na najbliższej zbiórce kadry Szkoły.
24.Instruktor Szkoły jest zobowiązany do:

 • działania zgodnego z zasadami Szkoły;
 • stałego  doskonalenia  się,  przynajmniej  w  zakresie  wymaganym  do  przedłużenia ważności odznaki kadry kształcącej;
 • prowadzenia kształcenia w Chorągwi,
 • uczestnictwa w corocznie organizowanej zbiórce kadry Szkoły.

25.Po upływie jednego roku status instruktora Szkoły może zostać przedłużony w przypadku wypełniania obowiązków określonych w pkt. 25 Konstytucji. W celu przedłużenia statusu instruktora  Szkoły,  zainteresowany  instruktor  składa  pisemny  meldunek  z  realizacji zadań określonych  w  pkt.  25  Konstytucji  Komendantowi  Szkoły  –  formę  raportu  każdo-rocznie  określa  Komendant  Szkoły  w  wiadomości  przekazywanej  instruktorom  Szkoły  w grudniu.  Instruktorzy  Szkoły  mają  30  dni,  od  daty  otrzymania  wzoru  raportu weryfikacyjnego, na przesłanie Komendantowi Szkoły wypełnionego wniosku. Weryfikacja instruktorów trwa do połowy stycznia kolejnego roku (za rok ubiegły), a jej efekt wraz z listą zweryfikowanych  instruktorów  Szkoły  ogłasza  w  najbliższym  rozkazie  Komendant Chorągwi.
26.Instruktor Szkoły ma prawo do:

 • bycia komendantem formy kształceniowej organizowanej przez Szkołę instruktorską;
 • uzyskania   dofinansowania   form   kształceniowych,   podnoszących   kwalifikacje po akceptacji Komendanta Szkoły.

VIII AKREDYTOWANIE FORM KSZTAŁCENIA ORGANIZOWANYCH PRZEZ HUFCOWE ZESPOŁY KADRY KSZTAŁCĄCEJ
27.Zasady  akredytacji  określa  osobny  dokument  pt.  „Akredytacja  form  kształcenia organizowanych  przez  hufcowe  Zespoły  Kadry  Kształcącej”  przyjęty  uchwałą  Komendy Chorągwi.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
28.Decyzję  w  sprawie  zmiany  Konstytucji  Szkoły  podejmuje  Komenda  Chorągwi  Stołecznej ZHP w formie uchwały.
29.Zmiany w Konstytucji Szkoły podlegają zatwierdzeniu przez Naczelnika ZHP.