Konstytucja

KONSTYTUCJA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP „ILUMINACJA”

ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia – uświadomienia sobie czegoś, pojawienia się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu po okresie nieświadomego rozwiązywania tego problemu. Olśnienie jest zwykle bardzo przyjemne i uważa się, że jest jednym z istotnych motywatorów twórczości.
ILUMINACJA to również oświetlenie obiektów architektonicznych, mające na celu uczynienie ich widocznymi nocą, wyeksponowanie, tworzenie nastroju oraz pokazanie istotnych detali.
ILUMINACJA w filozofii to określenie poznania prawd wiecznych przez wewnętrzne oświecenie. Prawdy wieczne i rzeczywistość duchową w pełni można poznać tylko dzięki iluminacji, czyli nadprzyrodzonemu światłu udzielonemu umysłowi przez Boga.
Szkoła Instruktorska ILUMINACJA oddziałuje olśniewająco na instruktorów, eksponując istotne detale pracy instruktorskiej. Swoim działaniem wzmacnia podstawowe fundamenty Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz inspiruje do twórczego stawiania czoła wyzwaniom instruktorskim, budując jednocześnie niezapomniany klimat szkoleń.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawy prawne utworzenia Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP „ILUMINACJA”, zwanej dalej Szkołą, określa Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą – Kształcenie Kadry w Związku Harcerstwa Polskiego.
2. Siedzibę Szkoły stanowi siedziba Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP, tj. ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa.

II CELE, ZADANIA I FORMY PRACY
3. Celem Szkoły jest:
− wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia kadry instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP;
− wspieranie kształcenia instruktorów z innych chorągwi;
− wspieranie Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP w kształceniu kadry i rozwoju myśli kształceniowej.
4. Do głównych zadań Szkoły należy:
− kształcenie kadry instruktorskiej chorągwi, w szczególności: instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn, opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich; 
− stwarzanie możliwości rozwoju kadry instruktorskiej chorągwi;
− kształtowanie polityki kadrowej, określonej w planie rozwoju chorągwi – we współpracy z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich oraz innymi zespołami;
− tworzenie, gromadzenie i upowszechnianie dorobku programowego, metodycznego i organizacyjnego harcerstwa wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac Szkoły;
− kształtowanie wspólnoty instruktorskiej chorągwi;
− tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi;
− wspieranie zespołów kadry kształcącej niższego szczebla;
− ocenianie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej dla instruktorów z terenu działania chorągwi;
− współpraca z Centralną Szkołą Instruktorską ZHP, zwaną dalej CSI ZHP;
− prowadzenie własnej dokumentacji.
5. Szkoła realizuje swoje zadania w szczególności przez następujące formy:
a) kursy i warsztaty dla komendantów i członków komend hufców,
b) kursy i warsztaty dla kadry kształcącej,
c) kursy i warsztaty dla namiestników i kadry programowej,
d) kursy i warsztaty kadry specjalnościowej,
e) warsztaty dla członków komisji stopni instruktorskich,
f) kursy, seminaria i konferencje podharcmistrzowskie i harcmistrzowskie,
g) kursy i warsztaty kwatermistrzowskie dla kadry komend hufców i form wypoczynku,
h) kursy komendantów form wypoczynku Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej,
i) specjalistyczne kursy i warsztaty doskonalące dla drużynowych,
j) inne formy odpowiadające na bieżące potrzeby chorągwi.3
6. Szkoła może realizować kształcenie, za które odpowiadają zespoły kadry kształcącej hufca, o ile przemawiają za tym potrzeby środowiska.
7. Szkoła posiada uprawnienie do przyznawania srebrnej odznaki kadry kształcącej instruktorom Chorągwi Stołecznej ZHP. Przyznanie odznaki ogłasza rozkazem Komendant  Chorągwi na wniosek Komendanta Szkoły.
8. Szkoła prowadzi, w uzgodnieniu z CSI ZHP, kształcenie przewidziane do realizacji przez CSI ZHP.

III ZASADY DZIAŁANIA SZKOŁY
9. Szkoła prowadzi kształcenie na podstawie planu rozwoju chorągwi i wynikających z niego rocznych planów kształcenia chorągwi.
10. Wstępne sprawozdanie z realizacji planu kształcenia oraz plan kształcenia chorągwi na kolejny rok harcerski jest opracowywany przez komendę szkoły i przedstawiany komendzie chorągwi w czerwcu, jako projekt uchwały. Pełne sprawozdanie, uwzględniające kształcenie prowadzone podczas Harcerskiej Akcji Letniej, przedstawiane jest komendzie chorągwi we wrześniu.
11. Szkoła prowadzi dokumentację określoną w instrukcji Kształcenie kadry w ZHP, poszerzoną o:
a) rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów;
b) archiwum planów pracy realizowanych form;
c) rejestr odznak kadry kształcącej Chorągwi.

IV KADRA SZKOŁY
12. Kadrę Szkoły stanowią:
− komendant i komenda szkoły;
− instruktorzy szkoły.
13. Kadra Szkoły dba o jakość kształcenia w chorągwi.

V KOMENDANT SZKOŁY
14. Komendanta szkoły mianuje i zwalnia komendant chorągwi spośród instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP posiadających minimum srebrną odznakę kadry kształcącej i zaliczoną służbę instruktorską, w trybie i terminach określonych w pkt 23 i 24.
15. Komendant szkoły:
− kieruje pracą szkoły przy pomocy komendy szkoły;
− określa zasady działania Komendy szkoły;
− powołuje i odwołuje instruktorów szkoły;
− reprezentuje Szkołę.

VI KOMENDA SZKOŁY
16. Komendę szkoły, w składzie minimum 3 instruktorów, w tym przynajmniej jednego zastępcę komendanta szkoły, powołuje i odwołuje komendant chorągwi na wniosek komendanta szkoły spośród instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP, posiadających minimum srebrną odznakę kadry kształcącej i zaliczoną służbę instruktorską za poprzedni rok harcerski.Komendant chorągwi na wniosek komendanta szkoły dokonuje zmian w składzie komendy szkoły.
17. Pracą komendy szkoły kieruje komendant szkoły.
18. Komenda szkoły:
− przygotowuje projekt planu kształcenia chorągwi, czuwa nad jego realizacją oraz opracowuje sprawozdania z działalności szkoły,
− opracowuje projekty dokumentów dotyczących kształcenia w chorągwi,
− konsultuje skład instruktorów szkoły.
19. Członkowie komendy szkoły realizują swoje zadania na podstawie opisów funkcji przyjętych w formie wzajemnej umowy pomiędzy członkiem komendy szkoły, a komendantem szkoły.
20. Każdy członek komendy szkoły jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym raz w roku dla komendy szkoły. Za zorganizowanie szkolenia odpowiedzialny jest komendant szkoły.

VII INSTRUKTORZY SZKOŁY
21. Instruktorów szkoły powołuje i odwołuje komendant szkoły, po konsultacji z komendą szkoły, na okres 1 roku, z grona instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP, którzy:
a) wyrażają wolę współtworzenia wspólnoty kształceniowej chorągwi;
b) posiadają przynajmniej brązową odznakę kadry kształcącej;
c) mają zaliczoną służbę instruktorską;
d) byli członkami zespołu organizującego pozytywnie ocenioną: akredytowaną formę kształcenia w hufcu lub formę kształcenia albo projekt zawarty w planie kształcenia chorągwi.
Fakt powołania i odwołania instruktora szkoły podawany jest do wiadomości w rozkazie Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP.
22. Co najmniej raz w roku odbywa się zbiórka kadry szkoły – forma wymiany doświadczeń instruktorów szkoły. Za zwołanie zbiórki kadry szkoły odpowiada komendant Szkoły. Jej termin ogłaszany jest w rozkazie komendanta chorągwi najpóźniej na 28 dni przed jej rozpoczęciem.
23. Co drugi rok podczas zbiórki kadry szkoły wybierany jest, spośród instruktorów szkoły, komendant szkoły spośród kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię komendanta chorągwi. Szczegółową procedurę wyboru określa zbiórka kadry szkoły. Wybór zostaje potwierdzony poprzez mianowanie rozkazem komendanta chorągwi na funkcję komendanta szkoły. Z chwilą mianowania kończy się kadencja dotychczasowego komendanta szkoły.
24. Do chwili mianowania pierwszego komendanta szkoły wyłonionego na zbiórce kadry  szkoły w sposób określony w pkt. 23, lub w przypadku rezygnacji albo odwołania komendanta szkoły, funkcję tę pełni instruktor mianowany przez komendanta chorągwi, spełniający warunki określone w pkt.14. W takiej sytuacji wyłonienie komendanta szkoły w trybie opisanym w pkt. 23 następuje na najbliższej zbiórce kadry szkoły.
25. Instruktor szkoły jest zobowiązany do:
a) działania zgodnego z zasadami szkoły;
b) stałego doskonalenia się, przynajmniej w zakresie wymaganym do przedłużenia ważności odznaki kadry kształcącej;
c) prowadzenia kształcenia w Chorągwi, w tym na obszarze własnego hufca;
d) uczestnictwa w corocznie organizowanej zbiórce kadry szkoły.
26. Po upływie jednego roku status instruktora szkoły może zostać przedłużony w przypadku wypełniania obowiązków określonych w pkt. 25 konstytucji. W celu przedłużenia statusu instruktora szkoły, zainteresowany instruktor składa pisemny meldunek z realizacji zadań określonych w pkt. 25 konstytucji komendantowi szkoły najpóźniej w dniu rozpoczęcia zbiórki kadry szkoły.

VIII UCZESTNICY FORM KSZTAŁCENIA SZKOŁY
27. Uczestnikiem formy kształcenia może zostać każda osoba spełniająca warunki udziału w szkoleniu. Warunki kwalifikacji zgodne ze standardami kursów określa komenda szkoły.
28. Za przeprowadzenie kwalifikacji odpowiada komendant formy kształcenia.
29. Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie karty zgłoszenia na formę kształcenia. Wzór karty określa komenda szkoły.
30. Uczestnik formy kształcenia szkoły ma prawo do:
a) uczestnictwa we wszystkich zajęciach szkolenia,
b) korzystania z materiałów kształceniowych szkoły,
c) zgłaszania uwag o przebiegu szkolenia jego kadrze oraz komendzie szkoły,
d) dokonywania oceny szkolenia,
e) otrzymania informacji zwrotnej o postępach i osiągnięciach dokonanych podczas trwania formy kształcenia,
f) odwołania się do komendanta szkoły od decyzji w sprawie ukończenia formy kształcenia podjętej przez komendanta szkolenia.
31. Uczestnik formy kształcenia szkoły ma obowiązek:
a) stosować się wszelkich zasad obowiązujących w ZHP oraz regulaminu danej formy szkoleniowej;
b) aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach od początku do końca formy kształcenia.
32. Prawa i obowiązki uczestnika form kształcenia określone w pkt. 30 i 31 dotyczą także uczestników akredytowanych form kształcenia.

IX AKREDYTOWANIE FORM KSZTAŁCENIA ORGANIZOWANYCH PRZEZ HUFCOWE
ZESPOŁY KADRY KSZTAŁCĄCEJ
33. Forma kształcenia organizowana przez hufcowy (międzyhufcowy) zespół kadry kształcącej może otrzymać akredytację szkoły.
34. Zasady akredytacji form kształcenia organizowanych przez hufcowe i międzyhufcowe zespoły kadry kształcącej stanowią wraz z dokumentem „Akredytacja KROK po KROKU” oraz przykładową ankietą oceniającą akredytowaną formę kształcenia – Załącznik do Konstytucji.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
35. Decyzję w sprawie zmiany konstytucji szkoły podejmuje Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP w formie uchwały.
36. Zmiany w konstytucji szkoły podlegają zatwierdzeniu przez Naczelnika ZHP.

Konstytucja – do pobrania